Кубик Калыков, Айпери Кубик кызы Насаат ыры (0) songtext

Teilen:


Жакшына болсоң жашыңдан,
Жакшылык кетпейт башыңдан.
Жактырган сенин жүрөгүң,
Жарың бир кетпейт кашыңдан.
Сүйкүмдүү болсоң жашыңдан,
Сулуулук кетпейт башыңдан.
Сүрөттөй сени тиктеген,
Сүйгөнүң кетпейт кашыңдан.
Эстүү кыз болсоң жашыңдан,
Эрке кыз болбо башыңдан.
Энекең айткан сөздөрдү,
Эсиңе туткун абыдан.

Жайында сууну бойлосом,
Жайнаган гүлдөй чоңойсом.
Жактырып мага сөз айткан,
Жакшына жарга тең болсом.
Сары-Өзөн, Чүйдү бойлосом,
Саймалуу таштай чоңойсом.
Санаага мени салбагын,
Сагынган жарга тең болсом.
Эркетай болгон,ии,ий, кезимде,
Энекем айткан кичимде.
Эсиң бир менен бол деген,
Эстүү бир сөзү эсимде.
Ыймандуу болсоң башыңдан,
Береке кетпейт башыңдан.
Ынтымак болсо үйүңдө,
Ырыскы качпайт башыңдан.
Ийкемдүү болсоң жашыңдан,
Ийгилик кетпейт башыңдан.
Ийнелек болгон жигиттер,
Иилинип кетпейт кашыңдан.
Кыйын кыз болсо жашыңдан,
Кайсар кыз болбо башыңдан.
Карап бир койсо атакең,
Кабагын байка абыдан.

Ыссык-Көл суусун бойлосом,
Ырыстуу болуп чоңойсом.
Ырылдап күндө урушпай,
Ыймандуу жарга тең болсом.
Ичке бир сууну бойлосом,
Эки элүү болуп чоңойсом
Ичкилип ичип мас болбой,
Ичпеген жарга тең болсом.
Кызгалдай,ии, ий, кезимде,
Кайтарган атам кичимде.
Караңгы түндө жүрбө деп,
Кайталап айткан эсимде.

Билимдүү болсоң жашыңдан,
Бийиктик кетпейт башыңдан.
Биримдик дайым болсо деп,
Бир тууган кетпейт кашыңдан.
Акылдуу болсоң жашыңдан,
Акылчач кетпейт башыңдан.
Ар- намыс үчүн күрөшкөн,
Ата-эне кетпейт кашыдан.
Сулуу кыз болсоң жашыңдан,
Улууну сыйла башыңдан.
Сиз деген сөздү унутпай,
Сылык бол кызым баарынан.

Балкыган сууну бойлосом,
Бактылуу болуп чоңойсом.
Баркыңды билип сыйлаган,
Бар болгон жарга тең болсом.
Аккан бир сууну бойлосом.
Ай болуп күндө чоңойсом,
Ата-энемди сыйлаган,
Акылдуу жарга тең болсом.
Кыргыздын күүсүн ойносом,
Кымызын ичип чоңойсом
Кызындай көрүп сыйлаган
Кайын бир журтка туш болсом

Ырчы кыз болсоң жашыңдан
Ырчыны сыйла башынан
Ырдаган жерде дайыма,
Ыймадуу болгун баарынанGM

Liedtext sind hinzugefügt

03.07.2016